Privaatsuspoliitika

VEEBIPOODI PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

TS2.POE

 

§ 1

ÜLDSÄTTED

1.     Veebipoe https://ts2.shop/et/ kaudu kogutud isikuandmete haldaja on TS2 SPACE Pealinna Varssavi ringkonnakohtu poolt ettevõtjate registrisse kantud osaühing Warszawa Varssavis, riikliku kohturegistri 12. äriosakond KRS-i numbri all: 0000635058, tegevuskoht ja kättetoimetamise aadress: Aleje Jerozolimskie 65/79, korteri number: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, NIP: 7010612151, 5 REG3:851 e-posti aadress (e-post): [email protected], telefoninumber: +48 223 645 800, , edaspidi "Administraator" ja olles samal ajal "Teenusepakkuja".

2.     Haldaja poolt veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a määrusele (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja tasuta selliste andmete liikumist ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (üldine andmekaitsemäärus), edaspidi GDPR.

3.     Kõiki selle privaatsuspoliitika sisus trükitähtedega kirjutatud sõnu või väljendeid tuleb mõista vastavalt nende määratlusele, mis sisaldub veebipoe https://ts2.shop/et/ eeskirjades.

 

§ 2

TÖÖDELDATUD ISIKUANDMETE LIIK, ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK JA ULATUS

1.     TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS. Haldaja töötleb https://ts2.shop/et/ Poe Teenusesaajate isikuandmeid järgmistel juhtudel:

1.1.   poes konto registreerimine, et luua individuaalne konto ja hallata seda kontot vastavalt art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (elektrooniliste teenuste osutamise lepingu rakendamine vastavalt poe reglemendile);

1.2.   Tellimuse esitamine Kaupluses müügilepingu täitmiseks vastavalt art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (müügilepingu täitmine),

1.3.   uudiskirjaga liitumine, et saata äriteavet elektroonilisel teel. Isikuandmeid töödeldakse pärast eraldi nõusoleku avaldamist vastavalt art. 6 sek. 1 lit. a) GDPR,

1.4.   kasutage kontaktivormi, et saata administraatorile sõnum vastavalt artiklile. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (ettevõtja õigustatud huvi).

2.     TÖÖDELDATUD ISIKUANDMETE TÜÜP. Teenuse saaja pakub järgmistel juhtudel:

2.1.   Kontod: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, sünniaeg.

2.2.   Tellimused: ees- ja perekonnanimi, aadress, NIP, e-posti aadress, telefoninumber, PESEL number.

2.3.   Uudiskiri: e-posti aadress.

2.4.   Kontaktivorm: nimi, e-posti aadress.

3.     ISIKUANDMETE ARHIVEERIMISE PERIOOD. Teenuse saajate isikuandmeid säilitab Haldaja:

3.1.   kui andmetöötluse aluseks on lepingu täitmine, siis seni, kuni see on vajalik lepingu täitmiseks ja pärast seda nõuete aegumisajale vastava ajavahemiku jooksul. Kui erisättest ei tulene teisiti, on aegumistähtaeg kuus aastat ning perioodiliste hüvitiste nõuete ja ettevõtlusega seotud nõuete puhul kolm aastat.

3.2.   kui andmetöötluse aluseks on nõusolek, kuni nõusolekut tagasi ei võeta ja pärast nõusoleku tagasivõtmist ajavahemikuks, mis vastab Haldaja poolt esitatud ja tema vastu esitatavate nõuete aegumisajale . Kui erisättest ei tulene teisiti, on aegumistähtaeg kuus aastat ning perioodiliste hüvitiste nõuete ja ettevõtlusega seotud nõuete puhul kolm aastat.

4.     Poe kasutamisel võidakse alla laadida lisateavet, eelkõige: Kliendi arvutile määratud IP-aadress või Interneti-pakkuja väline IP-aadress, domeeninimi, brauseri tüüp, juurdepääsuaeg, operatsioonisüsteemi tüüp.

5.     Pärast eraldi nõusoleku avaldamist vastavalt art. 6 sek. 1 lit. a) GDPR, võib andmeid töödelda ka äriteabe elektroonilisel teel saatmiseks või otseturunduse eesmärgil telefonikõnede tegemiseks – vastavalt seoses art. 10 sek. 18. juuli 2002. a elektrooniliste teenuste osutamise seaduse § 2 või art. 172 sek. 16. juuli 2004. aasta seaduse artikkel 1 – telekommunikatsiooniseadus, sealhulgas need, mis on suunatud profileerimise tulemusena, eeldusel, et teenuse saaja on andnud vastava nõusoleku.

6.     Teenuse saajatelt võidakse koguda ka navigeerimisandmeid, sealhulgas teavet linkide ja viidete kohta, millel nad otsustavad klõpsata, või muude Poes tehtud tegevuste kohta. Seda tüüpi tegevuse õiguslikuks aluseks on Haldaja õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), mis seisneb elektrooniliselt pakutavate teenuste kasutamise hõlbustamises ja nende teenuste funktsionaalsuse parandamises.

7.     Isikuandmete esitamine Teenuse saaja poolt on vabatahtlik.

8.     Haldaja hoolitseb eriti andmesubjektide huvide kaitsmise eest ning tagab eelkõige, et tema kogutud andmed on:

8.1.   töödeldakse kooskõlas seadusega,

8.2.   kogutakse kindlaksmääratud seaduslikel eesmärkidel ja seda ei töödelda edasisel viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus,

8.3.   faktiliselt õiged ja piisavad seoses eesmärkidega, milleks neid töödeldakse, ning säilitatakse kujul, mis võimaldab tuvastada nendega seotud isikuid, mitte kauem, kui on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

 

§ 3

ISIKUANDMETE ESITAMINE

1.     Teenuse saajate isikuandmed edastatakse teenusepakkujatele, keda Haldaja kasutab Poe käitamisel, eelkõige:

1.1.   tooteid tarnivad üksused,

1.2.   maksesüsteemide pakkujad,

1.3.   raamatupidamisbüroo,

1.4.   hostimise pakkujad,

1.5.   äritegevust võimaldava tarkvara pakkujad,

1.6.   postisüsteemi pakkuvad üksused,

1.7.   veebipoe pidamiseks vajalik tarkvara pakkuja.

2.     Käesoleva lõike punktis 1 nimetatud teenuseosutajad, kellele isikuandmeid edastatakse, olenevalt lepingust ja asjaoludest või kelle suhtes kohaldatakse andmetöötluse eesmärkide ja meetodite kohta haldaja juhiseid (töötlevad üksused) või määravad iseseisvalt eesmärgid ja nende töötlemise meetodid (administraatorid).

3.     Teenuse saajate isikuandmeid säilitatakse ainult Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), lähtudes privaatsuspoliitika § 5 punktist 5 ja § 6.

 

§ 4

KONTROLLIMISE ÕIGUS, JUURDEPÄÄS OMA ANDMETELE JA PARANDUSELE

1.     Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ning õigus neid parandada, kustutada, piirata töötlemist, õigus andmeid edastada, õigus esitada vastuväiteid, õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust. on tehtud nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist.

2.     Kliendi taotluse õiguslik alus:

2.1.   Juurdepääs andmetele - artikkel 15 GDPR.

2.2.   Andmete korrigeerimine - artikkel 16 GDPR.

2.3.   Andmete kustutamine (nn õigus olla unustatud) - artikkel 17 GDPR.

2.4.   Töötlemise piirang - artikkel 18 GDPR.

2.5.   Andmete ülekanne - artikkel 20 GDPR.

2.6.   Vastulause - artikkel 21 GDPR

2.7.   Nõusoleku tagasivõtmine - artikkel 7 sek. 3 GDPR.

3.     Punktis 2 nimetatud õiguste kasutamiseks võite saata vastava e-kirja järgmisele aadressile: [email protected]

4.     Eelnimetatud õigustest tuleneva Teenuse saaja õiguse tekkimisel täidab Haldaja taotluse või keeldub seda täitmast viivitamata, kuid mitte hiljem kui kuu jooksul pärast selle saamist. Kui aga Haldaja ei saa päringu keerukuse või taotluste arvu tõttu taotlust ühe kuu jooksul täita, täidab ta need järgmise kahe kuu jooksul, teavitades sellest Teenuse saajat ette ühe kuu jooksul. taotluse saamisest - tähtaja kavandatava pikendamise ja selle põhjuste kohta.

5.     Kui leitakse, et isikuandmete töötlemine rikub GDPR-i sätteid, on andmesubjektil õigus esitada kaebus Isikuandmete kaitse Ameti presidendile.

 

§ 5

"KÜPSISED" FAILID

1.     Administraatori lehtkasutab faile"küpsised”.

2.     Failide installimine "küpsisedOn vajalik teenuste nõuetekohaseks osutamiseks Poe veebisaidil. Failides"küpsised" sisaldab teavet, mis on vajalik veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks, samuti need annavad ka võimaluse koostada üldist veebilehe külastuste statistikat.

3.     Veebisaidil kasutatakse kahte tüüpi faile:küpsised": "seanss" ja "püsiv".

3.1.   "Küpsised"Seansiküpsised" on ajutised failid, mida hoitakse Kliendi lõppseadmes kuni väljalogimiseni (veebisaidilt lahkumiseni).

3.2.   "Püsivad" failidküpsised" säilitatakse Kliendi lõppseadmes failiparameetrites määratud aja jooksul "küpsised" või kuni teenuse saaja need eemaldab.

4.     Haldaja kasutab selleks oma küpsiseid et paremini mõista, kuidas teenuse saajad veebisaidi sisuga suhtlevad. Failid koguvad teavet selle kohta, kuidas Klient veebisaiti kasutab, selle veebisaidi tüübi, millelt Klient ümber suunati, ning külastuste arvu ja Kliendi veebisaidi külastuse aja kohta. See teave ei registreeri Teenuse saaja konkreetseid isikuandmeid, vaid seda kasutatakse veebilehe kasutusstatistika koostamiseks.

5.     Administraator kasutab väliseid küpsiseid juurde üldiste ja anonüümsete staatiliste andmete kogumine Google Analyticsi analüütiliste tööriistade kaudu (väliste küpsiste administraator: Google LLC. asub USA-s).

6.     Küpsisefaile võivad kasutada ka reklaamivõrgud, eelkõige Google'i võrk, et kuvada reklaame, mis on kohandatud vastavalt sellele, kuidas teenuse saaja poodi kasutab. Selleks saavad nad säilitada teavet Kasutaja navigeerimistee või antud lehel viibimise aja kohta.

7.     Teenuse saajal on õigus otsustada failidele juurdepääsu üle"küpsisedArvutisse, valides need eelnevalt brauseriaknas.  Üksikasjalik teave failide käsitlemise võimaluste ja viiside kohta "küpsised" on saadaval tarkvara (veebibrauseri) sätetes.

 

§ 6

KASUTAJA TEGEVUSEGA KAUPLUSES SEOTUD LISATEENUSED

1.     Kauplus kasutab nn. suhtlusportaalide sotsiaalpluginad ("pluginad"). Sellist pistikprogrammi sisaldava https://ts2.shop/et/ veebilehe kuvamisel loob Kliendi brauser otseühenduse Facebooki, Instagrami, Pinteresti, Twitteri, Google'i ja YouTube'i serveritega.

2.     Pistikprogrammi sisu edastab antud teenusepakkuja otse Teenuse saaja brauserisse ja integreeritakse veebilehega. Tänu sellele integratsioonile saavad teenusepakkujad teavet selle kohta, et Kliendi brauser on lehte kuvanud ts2.pood, isegi juhul, kui Teenuse saajal ei ole antud teenusepakkuja juures profiili või ta ei ole hetkel sinna sisse logitud. Sellise teabe (koos Teenuse saaja IP-aadressiga) saadab brauser otse antud teenusepakkuja serverisse (mõned serverid asuvad USA-s) ja salvestatakse seal.

3.     Kui teenuse saaja logib sisse ühele ülaltoodud suhtlusvõrgustikest, saab see teenusepakkuja otse määrata veebisaidi külastuse ts2.pood Teenuse saaja profiilile antud suhtlusvõrgustikus.

4.     Kui Teenuse saaja kasutab antud pistikprogrammi, nt vajutades nuppu "Meeldib" või nuppu "Jaga", saadetakse vastav info ka otse antud teenusepakkuja serverisse ja salvestatakse seal.

5.     Kirjeldatakse andmete kogumise eesmärki ja ulatust ning nende edasist töötlemist ja kasutamist teenusepakkujate poolt, samuti kontaktivõimalust ja Teenuse saaja õigusi sellega seoses ning Teenuse saaja privaatsust kaitsvate seadete tegemise võimalust. teenusepakkujate privaatsuspoliitikas:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=ZZ.

6.     Kui teenuse saaja ei soovi, et suhtlusvõrgustikud määraksid veebisaidi külastuste ajal kogutud andmed ts2.pood enne veebisaidi külastamist otse tema profiilile antud veebisaidil ts2.pood peab sellelt saidilt välja logima. Teenuse saaja võib ka täielikult takistada pistikprogrammide laadimist veebisaidile, kasutades selleks brauseri jaoks sobivaid laiendusi, nt blokeerides skripte "NoScript" abil.

7.     Administraator kasutab oma veebisaidil uuesti turundamise tööriistu, st Google Adsi, see hõlmab Google LLC küpsiste kasutamist Google Adsi teenuse jaoks. Küpsiste seadete haldamise mehhanismi osana on Teenuse saajal võimalus otsustada, kas Teenusepakkuja saab temaga seoses kasutada Google Adsi (väliste küpsiste administraator: Google LLC., mis asub USA-s).

 

§ 7

LÕPPSÄTTED

1.     Haldaja kasutab tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada töödeldavate isikuandmete kaitse ohtudele ja kaitstud andmekategooriatele ning eelkõige kaitseb andmeid volitamata juurdepääsu, volitamata isiku poolt eemaldamise, kehtivaid eeskirju rikkuva töötlemise ja muutumise, kaotsimineku eest. , kahju või hävimine.

2.     Haldaja tagab asjakohased tehnilised abinõud, et välistada volitamata isikutel elektrooniliselt saadetud isikuandmete kättesaamine ja muutmine.

3.     Küsimustes, mida käesolev privaatsuspoliitika ei hõlma, kohaldatakse vastavalt GDPR-i sätteid ja muid asjakohaseid Poola seaduste sätteid.