Tietosuojakäytäntö

VERKKOKAUPAN TIETOSUOJAKÄYTTÖ

 

TS2.SHOP

 

§ 1

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.     Ts2.shop verkkokaupan kautta kerättyjen henkilötietojen ylläpitäjä on TS2 SPACE Varsovan pääkaupungin käräjäoikeus on rekisteröinyt RAJOITETTU YHTIÖN Yrittäjärekisteriin Varsova Varsovassa, kansallisen oikeusrekisterin 12. kauppaosasto, KRS-numero: 0000635058, toimipaikka ja palvelun osoite: Aleje Jerozolimskie 65/79, asunnon numero: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, 5 REG3:847,5 sähköpostiosoite (sähköposti): [email protected], puhelinnumero: +48 223 645 800, , jäljempänä "Järjestelmänvalvoja" ja samalla "Palveluntarjoaja".

2.     Rekisterinpitäjän verkkosivuston kautta keräämiä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti tällaisten tietojen siirtämisestä ja direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus), jäljempänä ' GDPR.

3.     Tämän tietosuojaselosteen sisältöön isoilla kirjaimilla kirjoitetut sanat tai ilmaisut tulee ymmärtää https://ts2.shop/fi/ verkkokaupan säännöissä olevan määritelmän mukaisesti.

 

§ 2

KÄSITTELYJEN HENKILÖTIETOJEN TYYPPI, TIETOJEN KERÄÄN TARKOITUS JA ALA

1.     KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTA. Ylläpitäjä käsittelee https://ts2.shop/fi/ Storen Palvelun vastaanottajien henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

1.1.   tilin rekisteröiminen Kauppaan henkilökohtaisen tilin luomiseksi ja tämän tilin hallinnoimiseksi art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (sähköisten palveluiden toimittamista koskevan sopimuksen täytäntöönpano Kaupan sääntöjen mukaisesti),

1.2.   tilauksen tekeminen Myymälässä myyntisopimuksen toteuttamiseksi art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (myyntisopimuksen täytäntöönpano),

1.3.   Uutiskirjeen tilaaminen kaupallisten tietojen lähettämiseksi sähköisesti. Henkilötietoja käsitellään pykälän mukaisesti erillisen suostumuksen perusteella. 6 sek. 1 lit. a) GDPR,

1.4.   Käytä yhteydenottolomaketta lähettääksesi viestin järjestelmänvalvojalle art. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (yrittäjän oikeutettu etu).

2.     KÄSITTELYT HENKILÖTIETOJEN TYYPPI. Palvelun vastaanottaja tarjoaa seuraavissa tapauksissa:

2.1.   Tilit: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, syntymäaika.

2.2.   Tilaukset: etu- ja sukunimi, osoite, NIP, sähköpostiosoite, puhelinnumero, PESEL-numero.

2.3.   Uutiskirje: sähköpostiosoite.

2.4.   Yhteydenottolomake: nimi, sähköpostiosoite.

3.     HENKILÖTIETOJEN ARKISTOINTIAIKA. Rekisterinpitäjä tallentaa Palvelun vastaanottajien henkilötiedot:

3.1.   jos tietojen käsittelyn perusteena on sopimuksen täyttäminen, niin kauan kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, ja sen jälkeen vaateen vanhentumisaikaa vastaavan ajan. Ellei erityissäännöksestä toisin säädetä, vanhentumisaika on kuusi vuotta ja kausi-etuuksien ja yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvien saatavien osalta kolme vuotta.

3.2.   jos tietojen käsittelyn perusteena on suostumus, niin kauan kuin suostumusta ei peruuteta, ja suostumuksen peruuttamisen jälkeen ajanjaksoksi, joka vastaa rekisterinpitäjän mahdollisesti esittämien ja häntä vastaan nostettavien vaatimusten vanhentumisaikaa . Ellei erityissäännöksestä toisin säädetä, vanhentumisaika on kuusi vuotta ja kausi-etuuksien ja yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvien saatavien osalta kolme vuotta.

4.     Kauppaa käytettäessä voidaan ladata lisätietoja, erityisesti: Asiakkaan tietokoneelle määritetty IP-osoite tai Internet-palveluntarjoajan ulkoinen IP-osoite, verkkotunnus, selaintyyppi, käyttöaika, käyttöjärjestelmätyyppi.

5.     Erillisen suostumuksen antamisen jälkeen §:n mukaisesti. 6 sek. 1 lit. a) GDPR, tietoja voidaan käsitellä myös kaupallisten tietojen lähettämiseen sähköisesti tai puheluiden soittamiseen suoramarkkinointitarkoituksiin - vastaavasti art. 10 sek. Sähköisten palvelujen tarjoamisesta 18. heinäkuuta 2002 annetun lain 2 § tai taide. 172 sek. 16. heinäkuuta 2004 annetun lain 1 § - Televiestintälaki, mukaan lukien ne, jotka on suunnattu profiloinnin seurauksena, edellyttäen, että Palvelun vastaanottaja on antanut asianmukaisen suostumuksen.

6.     Palvelun vastaanottajilta voidaan myös kerätä navigointitietoja, mukaan lukien tiedot linkeistä ja viitteistä, joita he päättävät napsauttaa, tai muista Kaupassa suoritettavista toiminnoista. Tämäntyyppisen toiminnan oikeusperustana on Ylläpitäjän oikeutettu etu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka koostuu sähköisesti tarjottujen palvelujen käytön helpottamisesta ja näiden palvelujen toimivuuden parantamisesta.

7.     Palvelun vastaanottajan henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista.

8.     Rekisterinpitäjä huolehtii erityisesti rekisteröityjen etujen suojaamisesta ja varmistaa erityisesti, että hänen keräämänsä tiedot ovat:

8.1.   käsitellään lain mukaisesti,

8.2.   kerätään tiettyihin laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla jatkokäsittelyllä,

8.3   tosiasiallisesti oikeita ja riittäviä suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään, ja säilytetään muodossa, joka mahdollistaa niiden henkilöiden tunnistamisen, joita ne koskevat, enintään niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi.

 

§ 3

HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN

1.     Palvelun vastaanottajien henkilötiedot siirretään palveluntarjoajille, joita Ylläpitäjä käyttää Kauppaa hoitaessaan, erityisesti:

1.1.   Tuotteet toimittavat tahot,

1.2.   maksujärjestelmien tarjoajat,

1.3.   Tilitoimisto,

1.4.   isännöintipalveluntarjoajat,

1.5.   liiketoiminnan mahdollistavien ohjelmistojen toimittajat,

1.6.   postitusjärjestelmän tarjoavat tahot,

1.7.   verkkokaupan ylläpitämiseen tarvittava ohjelmistotoimittaja.

2.     Tämän kohdan 1 kohdassa tarkoitetut palveluntarjoajat, joille henkilötietoja siirretään sopimusjärjestelyistä ja olosuhteista riippuen tai jotka ovat rekisterinpitäjän ohjeiden alaisia tietojen käsittelyn tarkoituksista ja menetelmistä (käsittelijät) tai määrittelevät itsenäisesti käyttötarkoitukset ja käsittelytavat (järjestelmänvalvojat).

3.     Palvelun vastaanottajien henkilötietoja säilytetään vain Euroopan talousalueella (ETA) tietosuojaselosteen 5 §:n 5 ja 6 kohdan mukaisesti.

 

§ 4

OHJAUSOIKEUS, OMIEN TIETOJEN KÄYTTÖ JA OIKEUS

1.     Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja oikeus oikaista, poistaa, rajoittaa käsittelyä, oikeus siirtää tietoja, oikeus vastustaa, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa vaikuttamatta käsittelyn lainmukaisuuteen, on tehty suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista.

2.     Asiakkaan pyynnön oikeudelliset perusteet:

2.1.   Pääsy tietoihin - artikkeli 15 GDPR.

2.2.   Tietojen korjaus - artikkeli 16 GDPR.

2.3.   Tietojen poistaminen (ns. oikeus tulla unohdetuksi) - artikkeli 17 GDPR.

2.4.   Käsittelyn rajoitus - artikkeli 18 GDPR.

2.5.   Tiedonsiirto -taide. 20 GDPR.

2.6.   Vastalause - artikkeli 21 GDPR

2.7.   Suostumuksen peruuttaminen - artikkeli 7 sek. 3 GDPR.

3.     Kohdassa 2 tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi voit lähettää asianmukaisen sähköpostin seuraavaan osoitteeseen: [email protected]

4.     Edellä mainituista oikeuksista johtuvassa Palvelun vastaanottajan oikeudessa Ylläpitäjä täyttää pyynnön tai kieltäytyy noudattamasta sitä välittömästi, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos Ylläpitäjä ei kuitenkaan - pyynnön monimutkaisuudesta tai pyyntöjen lukumäärästä johtuen - pysty vastaamaan pyyntöön kuukauden kuluessa, hän vastaa niihin kahden seuraavan kuukauden kuluessa ilmoittaen asiasta Palvelun vastaanottajalle etukäteen kuukauden kuluessa. pyynnön vastaanottamisesta - määräajan suunnitellusta jatkamisesta ja sen syistä.

5.     Jos todetaan, että henkilötietojen käsittely rikkoo GDPR:n säännöksiä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Henkilötietoviraston pääjohtajalle.

 

§ 5

Evästetiedostot

1.     Admin sivukäyttää tiedostoja"keksit".

2.     Tiedostojen asennus"keksitOn välttämätön palvelun asianmukaisen tarjoamisen kannalta Kaupan verkkosivuilla. tiedostoissa"keksit" sisältää tietoja, jotka ovat tarpeen verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta, sekä ne tarjoavat myös mahdollisuuden kehittää yleisiä tilastoja verkkosivustojen käynneistä.

3.     Sivustolla käytetään kahdenlaisia tiedostoja:keksit": "istunto" ja "pysyvä".

3.1.   "Keksit"Istuntoevästeet" ovat tilapäisiä tiedostoja, jotka säilytetään asiakkaan päätelaitteelle uloskirjautumiseen (sivustolta poistumiseen) asti.

3.2.   "Pysyvät" tiedostotkeksit" säilytetään Asiakkaan päätelaitteelle tiedostoparametreissa määritellyn ajan"keksit" tai kunnes Palvelun vastaanottaja on poistanut ne.

4.     Ylläpitäjä käyttää tähän tarkoitukseen omia evästeitään ymmärtääksemme paremmin, kuinka Palvelun vastaanottajat ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston sisällön kanssa. Tiedostot keräävät tietoja tavasta, jolla Asiakas käyttää verkkosivustoa, minkä tyyppiseltä verkkosivustolta asiakas on uudelleenohjattu, sekä käyntien määrästä ja ajasta, jolloin asiakas vieraili verkkosivustolla. Näillä tiedoilla ei rekisteröidä tiettyjä Palvelun vastaanottajan henkilötietoja, vaan niitä käytetään verkkosivuston käyttötilastojen laatimiseen.

5.     Ylläpitäjä käyttää ulkoisia evästeitä to yleisten ja anonyymien staattisten tietojen kerääminen Google Analyticsin analyyttisten työkalujen avulla (ulkoisten evästeiden ylläpitäjä: Google LLC., joka sijaitsee Yhdysvalloissa).

6.     Evästetiedostoja voidaan käyttää myös mainosverkostoissa, erityisesti Google-verkostossa, näyttääkseen mainoksia, jotka on räätälöity tapaan, jolla Palvelun vastaanottaja käyttää Kauppaa. Tätä tarkoitusta varten he voivat säilyttää tietoja Käyttäjän navigointipolusta tai tietyllä sivulla oleskeluajasta.

7.     Palvelun vastaanottajalla on oikeus päättää pääsystä tiedostoihin"keksitTietokoneellesi valitsemalla ne etukäteen selainikkunassa.  Yksityiskohtaiset tiedot tiedostojen käsittelymahdollisuuksista ja tavoista "keksit" ovat saatavilla ohjelmiston (verkkoselaimen) asetuksista.

 

§ 6

KÄYTTÄJÄN TOIMINTAAN KAUPASSA LIITTYVÄT LISÄPALVELUT

1.     Kauppa käyttää ns. sosiaalisten verkostojen sivustojen sosiaaliset lisäosat ("laajennukset"). Näyttämällä tällaisen laajennuksen sisältävän https://ts2.shop/fi/-verkkosivuston Asiakkaan selain muodostaa suoran yhteyden Facebookin, Instagramin, Pinterestin, Twitterin, Googlen ja YouTuben palvelimiin.

2.     Kyseinen palveluntarjoaja siirtää laajennuksen sisällön suoraan Palvelun vastaanottajan selaimeen ja integroi sen verkkosivustoon. Tämän integroinnin ansiosta palveluntarjoajat saavat tiedon siitä, että Asiakkaan selain on näyttänyt sivun https://ts2.shop/fi/, vaikka Palvelun vastaanottajalla ei olisi profiilia tietyn palveluntarjoajan kanssa tai hän ei ole kirjautunut siihen. Sellaiset tiedot (yhdessä Palvelun vastaanottajan IP-osoitteen kanssa) lähettää selain suoraan tietyn palveluntarjoajan palvelimelle (jotkut palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa) ja tallentuvat sinne.

3.     Jos Palvelun vastaanottaja kirjautuu sisään jollekin yllä olevista sosiaalisen verkostoitumisen sivustoista, tämä palveluntarjoaja voi suoraan määrittää vierailun verkkosivustolle https://ts2.shop/fi/ Palvelun vastaanottajan profiiliin tietyllä sosiaalisen verkostoitumisen sivustolla.

4.     Jos Palvelun vastaanottaja käyttää tiettyä lisäosaa, esimerkiksi painamalla "Tykkää"-painiketta tai "Jaa" -painiketta, myös asiaankuuluvat tiedot lähetetään suoraan kyseisen palveluntarjoajan palvelimelle ja tallennetaan sinne.

5.     Tietojen keruun tarkoitus ja laajuus sekä niiden jatkokäsittely ja käyttö palveluntarjoajien toimesta sekä yhteydenottomahdollisuus ja Palvelun vastaanottajan oikeudet tähän liittyen sekä mahdollisuus tehdä asetuksia Palvelun vastaanottajan yksityisyyden suojaamiseksi palveluntarjoajien tietosuojakäytännöissä:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=ZZ.

6.     Jos Palvelun vastaanottaja ei halua, että sosiaaliset verkostot jakavat verkkosivustolla käyntien aikana kerättyjä tietoja https://ts2.shop/fi/ suoraan hänen profiiliinsa tietyllä verkkosivustolla, ennen kuin käyt verkkosivustolla https://ts2.shop/fi/ täytyy kirjautua ulos tältä sivustolta. Palvelun vastaanottaja voi myös kokonaan estää lisäosien lataamisen verkkosivustolle käyttämällä selaimeen sopivia laajennuksia, esim. estämällä komentosarjoja "NoScriptillä".

7.     Ylläpitäjä käyttää verkkosivustollaan uudelleenmarkkinointityökaluja, eli Google Adsia, mikä tarkoittaa Google LLC:n evästeiden käyttöä Google Ads -palvelussa. Osana evästeasetusten hallintamekanismia Palvelun vastaanottajalla on mahdollisuus päättää, voiko Palveluntarjoaja käyttää Google Adsia (ulkoisten evästeiden ylläpitäjä: Google LLC., jonka kotipaikka on USA) suhteessa häneen.

 

§ 7

LOPPUSÄÄNNÖKSET

1.     Ylläpitäjä käyttää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen käsiteltyjen henkilötietojen suojan uhkien ja suojattujen tietoluokkien mukaisesti ja erityisesti suojaa tietoja luvattomalta käytöltä, luvattoman henkilön poistamiselta, soveltuvien säännösten vastaiselta käsittelyltä ja muutoksilta, katoamiselta , vaurioituminen tai tuhoutuminen.

2.     Ylläpitäjä huolehtii asianmukaisista teknisistä toimenpiteistä, joilla estetään asiattomat henkilöt saamasta ja muuttamasta sähköisesti lähetettyjä henkilötietoja.

3.     Asioissa, jotka eivät kuulu tämän tietosuojakäytännön piiriin, GDPR:n määräyksiä ja muita Puolan lain asiaankuuluvia säännöksiä sovelletaan vastaavasti.