Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

TS2.SHOP

 

§ 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.     Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom internetového obchodu https://ts2.shop/sk/ je TS2 SPACE SPOLOČNOSŤ S ručením obmedzeným zapísaná do registra podnikateľov Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava Warszawa vo Varšave, 12. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000635058, miesto podnikania a adresa pre doručovanie: Aleje Jerozolimskie 65/79, číslo bytu: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, 436ON e-mailová adresa (e-mail): [email protected], telefónne číslo: +48 223 645 800, , ďalej len „Správca“ a zároveň „Poskytovateľ služby“.

2.     Osobné údaje zhromaždené Správcom prostredníctvom webovej stránky sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o bezplatnej pohyb takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len ako GDPR.

3.     Akékoľvek slová alebo výrazy napísané v obsahu týchto zásad ochrany osobných údajov veľkými písmenami je potrebné chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v pravidlách internetového obchodu https://ts2.shop/sk/

 

§ 2

TYP SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV

1.     ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD. Správca spracúva osobné údaje Príjemcov služieb Obchodu https://ts2.shop/sk/ v prípade:

1.1.   registráciou účtu v obchode, za účelom vytvorenia individuálneho účtu a spravovania tohto účtu, podľa čl. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (plnenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s Poriadkom obchodu),

1.2.   zadanie Objednávky v Obchode za účelom plnenia kúpnej zmluvy podľa čl. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (plnenie kúpnej zmluvy),

1.3.   prihlásením sa na odber Newslettera za účelom zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami. Osobné údaje sú spracúvané po vyjadrení samostatného súhlasu podľa čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR,

1.4.   použite Kontaktný formulár na odoslanie správy Správcovi podľa čl. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (oprávnený záujem podnikateľa).

2.     TYP SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV. Príjemca služby poskytuje v prípade:

2.1.   účty: meno a priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia.

2.2.   Objednávky: meno a priezvisko, adresa, NIP, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo PESEL.

2.3.   Newsletter: emailová adresa.

2.4.   Kontaktný formulár: meno, e-mailová adresa.

3.     OBDOBIE ARCHIVOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje Príjemcov služieb uchováva Správca:

3.1.   ak je základom spracúvania údajov plnenie zmluvy, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy, a po uplynutí tejto doby po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov. Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pri nárokoch na pravidelné plnenia a pohľadávky súvisiace s podnikaním tri roky.

3.2.   ak je základom spracovania údajov súhlas, pokiaľ súhlas nie je odvolaný, a po odvolaní súhlasu na dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov, ktoré môže Správca uplatniť a ktoré možno voči nemu uplatniť . Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pri nárokoch na pravidelné plnenia a pohľadávky súvisiace s podnikaním tri roky.

4.     Pri používaní Obchodu môžu byť stiahnuté ďalšie informácie, a to najmä: IP adresa pridelená počítaču Zákazníka alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.

5.     Po vyjadrení samostatného súhlasu podľa čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR môžu byť údaje spracúvané aj na účely zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami alebo telefonovania na účely priameho marketingu - resp. v súvislosti s čl. 10 sek. 2 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb alebo čl. 172 sek. 1 Zákona zo 16. júla 2004 - Zákon o telekomunikáciách, vrátane tých, ktoré smerujú v dôsledku profilovania, za predpokladu, že Príjemca služieb udelil príslušný súhlas.

6.     Od príjemcov služieb sa môžu zhromažďovať aj navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch a referenciách, na ktoré sa rozhodnú kliknúť, alebo iných aktivitách vykonaných v obchode. Právnym základom tohto druhu činnosti je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v uľahčení využívania služieb poskytovaných elektronicky a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.

7.     Poskytnutie osobných údajov Príjemcom služby je dobrovoľné.

8.     Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby ním zhromaždené údaje boli:

8.1.   spracované v súlade so zákonom,

8.2.   zhromaždené na určené, zákonné účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi,

8.3.   vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú a uchovávajú vo forme umožňujúcej identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

§ 3

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.     Osobné údaje Príjemcov služieb sú odovzdávané poskytovateľom služieb, ktoré Správca využíva pri prevádzkovaní Obchodu, a to najmä:

1.1.   subjekty doručujúce produkty,

1.2.   poskytovatelia platobných systémov,

1.3.   účtovná kancelária,

1.4.   poskytovatelia hostingu,

1.5.   poskytovatelia softvéru umožňujúceho obchodné operácie,

1.6.   subjekty poskytujúce poštový systém,

1.7.   poskytovateľa softvéru potrebného na prevádzkovanie internetového obchodu.

2.     Poskytovatelia služieb uvedení v bode 1 tohto odseku, ktorým sa osobné údaje prenášajú v závislosti od zmluvných dojednaní a okolností, alebo podliehajú pokynom Správcu ohľadom účelov a spôsobov spracúvania údajov (spracovateľské subjekty) alebo samostatne určujú účely a spôsoby ich spracovania (správcovia).

3.     Osobné údaje Príjemcov služieb sa uchovávajú iba v Európskom hospodárskom priestore (EHP), s výhradou § 5 bod 5 a § 6 Zásad ochrany osobných údajov.

 

§ 4

PRÁVO KONTROLY, PRÍSTUPU K VLASTNÝM ÚDAJOM A OPRAVY

1.     Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo vzniesť námietku, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania, ktoré bol urobený na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

2.     Právne dôvody na žiadosť zákazníka:

2.1.   Prístup k údajom - článok 15 GDPR.

2.2.   Oprava údajov - článok 16 GDPR.

2.3.   Vymazanie údajov (tzv. právo byť zabudnutý) - článok 17 GDPR.

2.4.   Obmedzenie spracovania - článok 18 GDPR.

2.5.   Prenos dát - článok 20 GDPR.

2.6.   Námietka - článok 21 GDPR

2.7.   Odvolanie súhlasu - článok 7 sek. 3 GDPR.

3.     Na uplatnenie práv uvedených v bode 2 môžete zaslať príslušný e-mail na nasledujúcu adresu: [email protected]

4.     V prípade oprávnenia Príjemcu služby vyplývajúceho z vyššie uvedených práv Správca žiadosť splní alebo jej odmietne vyhovieť ihneď, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. Ak však z dôvodu komplikovanosti požiadavky alebo množstva žiadostí nebude Správca schopný vyhovieť žiadosti do jedného mesiaca, vyhovie im v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, pričom o tom do jedného mesiaca vopred informuje Príjemcu služby. o prijatí žiadosti - o zamýšľanom predĺžení lehoty a jeho dôvodoch.

5.     Ak sa zistí, že spracúvaním osobných údajov dochádza k porušeniu ustanovení GDPR, dotknutá osoba má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

 

§ 5

SÚBORY „COOKIES“.

1.     Stránka správcupoužíva súbory"cookies”.

2.     Inštalácia súborov "cookiesJe nevyhnutný pre riadne poskytovanie služieb na webovej stránke Obchodu. V súboroch "cookies“ obsahuje informácie potrebné pre správne fungovanie webovej stránky, ako aj poskytujú tiež možnosť vypracovať všeobecnú štatistiku návštevnosti webových stránok.

3.     V rámci webovej lokality sa používajú dva typy súborov:cookies": "relácia" a "trvalá".

3.1.   "Cookies„Session cookies“ sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka až do odhlásenia (opustenia webovej stránky).

3.2.   "Trvalé" súborycookies" sú uložené v koncovom zariadení Zákazníka po dobu uvedenú v parametroch súboru "cookies“ alebo kým ich neodstráni Príjemca služby.

4.     Správca používa na tento účel vlastné cookies aby ste lepšie pochopili, ako príjemcovia služieb interagujú s obsahom webovej stránky. Súbory zhromažďujú informácie o spôsobe, akým Zákazník používa webovú stránku, o type webovej stránky, z ktorej bol Zákazník presmerovaný, a počte návštev a čase návštevy Zákazníka na webovej stránke. Tieto informácie neregistrujú konkrétne osobné údaje Príjemcu služby, ale používajú sa na zostavovanie štatistík používania webových stránok.

5.     Správca používa externé cookies do zber všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics (správca externých cookies: Google LLC. so sídlom v USA).

6.     Súbory cookie môžu tiež používať reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým Príjemca služby používa Obchod. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste Používateľa alebo čase zotrvania na danej stránke.

7.     Príjemca služby má právo rozhodnúť o prístupe k súborom "cookiesDo počítača tak, že ich vopred vyberiete v okne prehliadača.  Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch manipulácie so súbormi "cookies" sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

 

§ 6

DODATOČNÉ SLUŽBY SÚVISIACE S ČINNOSŤOU POUŽÍVATEĽA V PREDAJNI

1.     Obchod používa tzv. sociálne pluginy ("pluginy") stránok sociálnych sietí. Zobrazením webovej stránky https://ts2.shop/sk/ obsahujúcej takýto zásuvný modul nadviaže prehliadač Zákazníka priame spojenie so servermi Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Google a YouTube.

2.     Obsah pluginu je daným poskytovateľom služby prenesený priamo do prehliadača Príjemcu služby a integrovaný s webovou stránkou. Vďaka tejto integrácii dostávajú poskytovatelia služieb informáciu, že prehliadač Zákazníka zobrazil stránku https://ts2.shop/sk/, aj v prípade, že Príjemca služby nemá u daného poskytovateľa služieb vytvorený profil alebo k nemu nie je aktuálne prihlásený. Takéto informácie (spolu s IP adresou Príjemcu služby) odosiela prehliadač priamo na server daného poskytovateľa služieb (niektoré servery sa nachádzajú v USA) a tam sa ukladajú.

3.     Ak sa príjemca služby prihlási na jednu z vyššie uvedených sociálnych sietí, tento poskytovateľ služby bude môcť priamo priradiť návštevu webovej stránky https://ts2.shop/sk/ do profilu Príjemcu služby na danej sociálnej sieti.

4.     Ak Zákazník použije daný plug-in, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo tlačidlo „Zdieľať“, príslušné informácie budú tiež odoslané priamo na server daného poskytovateľa služieb a tam uložené.

5.     Je popísaný účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a používanie poskytovateľmi služieb, ako aj možnosť kontaktu a práva Príjemcu služieb v tejto súvislosti a možnosť vykonania nastavení na ochranu súkromia Príjemcu služieb. v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=ZZ.

6.     Ak príjemca služby nechce, aby stránky sociálnych sietí priraďovali údaje zhromaždené počas návštev webovej stránky https://ts2.shop/sk/ priamo do jeho profilu na danej webovej stránke, ešte pred návštevou webovej stránky https://ts2.shop/sk/ musíte sa odhlásiť z tejto stránky. Príjemca služby môže tiež úplne zabrániť načítaniu zásuvných modulov na webovú stránku použitím vhodných rozšírení prehliadača, napríklad blokovaním skriptov pomocou „NoScript“.

7.     Správca používa na svojom webe remarketingové nástroje, teda Google Ads, ide o používanie cookies Google LLC pre službu Google Ads. V rámci mechanizmu správy nastavení cookies má Príjemca služby možnosť rozhodnúť sa, či Poskytovateľ služby bude môcť vo vzťahu k nemu používať Google Ads (správca externých cookies: Google LLC. so sídlom v USA).

 

§ 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.     Správca používa technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov primeraných hrozbám a kategóriám chránených údajov, a to najmä chráni údaje pred neoprávneným prístupom, odstránením neoprávnenou osobou, spracúvaním v rozpore s platnými predpismi a zmenou, stratou údajov. , poškodenie alebo zničenie.

2.     Správca zabezpečuje primerané technické opatrenia, aby zamedzil neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje zasielané elektronicky.

3.     Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, sa primerane použijú ustanovenia GDPR a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.