Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY FÖR NETBUTIK

 

TS2.SHOP

 

1 §

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.     Administratören av personuppgifter som samlas in via https://ts2.shop/sv/ onlinebutik är TS2 SPACE BEGRÄNSAT ANSVARSFÖRETAG som införts i registret över företagare av tingsrätten för huvudstaden Warszawa Warszawa i Warszawa, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS-nummer: 0000635058, verksamhetsställe och adress för delgivning: Aleje Jerozolimskie 65/79, lägenhetsnummer: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 70106,92ON: 70106,92ON: 70106,92ON: 70106, 7 e-postadress (e-post): [email protected], telefonnummer: +48 223 645 800, , hädanefter kallad "Administratör" och samtidigt vara "Tjänsteleverantör".

2.     Personuppgifter som samlas in av administratören via webbplatsen behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om gratis överföring av sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad GDPR.

3.     Alla ord eller uttryck som skrivs i innehållet i denna integritetspolicy med versaler ska förstås i enlighet med deras definition i reglerna för https://ts2.shop/sv/ Online Store

 

2 §

TYP AV BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER, SYFTE OCH OMFATTNING AV DATAINSAMLING

1.     SYFTE MED BEHANDLING OCH RÄTTSLIG GRUND. Administratören behandlar personuppgifterna för tjänstemottagarna av https://ts2.shop/sv/ Store i fallet med:

1.1.   registrera ett konto i butiken för att skapa ett individuellt konto och hantera detta konto i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (genomförande av kontraktet för tillhandahållande av elektroniska tjänster i enlighet med Butiksbestämmelserna),

1.2.   lägga en Beställning i Butiken, för att fullgöra försäljningsavtalet, i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (fullgörande av försäljningskontraktet),

1.3.   prenumerera på nyhetsbrevet för att skicka kommersiell information på elektronisk väg. Personuppgifter behandlas efter att ha uttryckt ett separat samtycke, enligt art. 6 sek. 1 lit. a) GDPR,

1.4.   använd kontaktformuläret för att skicka ett meddelande till administratören, i enlighet med art. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (företagarens legitima intresse).

2.     TYP AV BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER. Tjänstemottagaren tillhandahåller, i fallet med:

2.1.   Konton: namn och efternamn, e-postadress, födelsedatum.

2.2.   Order: namn och efternamn, adress, NIP, e-postadress, telefonnummer, PESEL-nummer.

2.3.   Nyhetsbrev: e-postadress.

2.4.   Kontaktformulär: namn, e-postadress.

3.     PERSONUPPGIFTER ARKIVERINGSPERIOD. Tjänstemottagarnas personuppgifter lagras av administratören:

3.1.   om grunden för databehandlingen är fullgörandet av avtalet, så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, och efter den tidpunkten för en tid som motsvarar skadepreskriptionstiden. Om inte en särskild bestämmelse föreskriver annat är preskriptionstiden sex år och för anspråk på periodiska förmåner och anspråk relaterade till att driva företag - tre år.

3.2.   om grunden för databehandlingen är samtycke, så länge samtycket inte återkallas, och efter att samtycket återkallats för en tid som motsvarar preskriptionstiden för anspråk som kan väckas av handläggaren och som kan komma att riktas mot honom . Om inte en särskild bestämmelse föreskriver annat är preskriptionstiden sex år och för anspråk på periodiska förmåner och anspråk relaterade till att driva företag - tre år.

4.     Vid användning av Butiken kan ytterligare information laddas ner, i synnerhet: IP-adressen som tilldelats Kundens dator eller Internetleverantörens externa IP-adress, domännamn, webbläsartyp, åtkomsttid, typ av operativsystem.

5.     Efter att ha uttryckt ett separat samtycke, enligt art. 6 sek. 1 lit. a) GDPR kan uppgifter även behandlas i syfte att skicka kommersiell information på elektronisk väg eller ringa telefonsamtal för direktmarknadsföringsändamål - respektive i samband med art. 10 sek. 2 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster eller art. 172 sek. 1 i lagen av den 16 juli 2004 - Telekommunikationslag, inklusive sådana som är riktade till följd av profilering, förutsatt att tjänstemottagaren har gett lämpligt samtycke.

6.     Navigationsdata kan också samlas in från tjänstemottagarna, inklusive information om länkar och referenser som de väljer att klicka på eller andra aktiviteter som utförs i butiken. Den rättsliga grunden för denna typ av verksamhet är Administratörens berättigade intresse (artikel 6(1)(f) i GDPR), som består i att underlätta användningen av tjänster som tillhandahålls elektroniskt och att förbättra funktionaliteten hos dessa tjänster.

7.     Att tillhandahålla personuppgifter av Tjänstemottagaren är frivilligt.

8.     Administratören är särskilt noga med att skydda de registrerades intressen och ser särskilt till att de uppgifter som samlas in av honom är:

8.1.   behandlas i enlighet med lagen,

8.2.   samlas in för specificerade, lagliga ändamål och inte utsätts för ytterligare behandling som är oförenlig med dessa ändamål,

8.3.   sakligt korrekta och adekvata i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas och lagras i en form som gör det möjligt att identifiera de personer de rör, inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.

 

3 §

TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER

1.     Tjänstemottagarnas personuppgifter överförs till tjänsteleverantörer som används av administratören när butiken drivs, i synnerhet för att:

1.1.   enheter som levererar produkterna,

1.2.   leverantörer av betalningssystem,

1.3.   redovisningsbyrå,

1.4.   värdleverantörer,

1.5.   leverantörer av programvara som möjliggör affärsverksamhet,

1.6.   enheter som tillhandahåller postsystemet,

1.7.   mjukvaruleverantör som behövs för att driva en onlinebutik.

2.     Tjänsteleverantörer som avses i punkt 1 i detta stycke till vilka personuppgifter överförs, beroende på avtalsarrangemang och omständigheter, eller är föremål för administratörens instruktioner om ändamålen och metoderna för databehandling (behandlande enheter) eller självständigt bestämmer ändamålen och metoder för deras behandling (administratörer).

3.     Tjänstemottagarnas personuppgifter lagras endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), med förbehåll för § 5 punkt 5 och § 6 i integritetspolicyn.

 

4 §

RÄTTEN TILL KONTROLL, TILLGÅNG TILL EGNA DATA OCH RÄTTELSE

1.     Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätten att rätta, radera, begränsa behandlingen, rätten att överföra uppgifter, rätten att göra invändningar, rätten att när som helst återkalla samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som har gjorts på grundval av samtycke innan dess återkallelse.

2.     Rättslig grund för kundens begäran:

2.1.   Tillgång till data - artikel 15 GDPR.

2.2.   Korrigering av data - artikel 16 GDPR.

2.3.   Radering av data (den så kallade rätten att bli glömd) - artikel 17 GDPR.

2.4.   Behandlingsbegränsning - artikel 18 GDPR.

2.5.   Dataöverföring - artikel 20 GDPR.

2.6.   Invändning - artikel 21 GDPR

2.7.   Återkallande av samtycke - artikel 7 sek. 3 GDPR.

3.     För att utöva de rättigheter som avses i punkt 2 kan du skicka ett lämpligt e-postmeddelande till följande adress: [email protected]

4.     I händelse av Tjänstemottagarens rätt till följd av ovanstående rättigheter, uppfyller Administratören begäran eller vägrar att följa den omedelbart, dock senast inom en månad efter mottagandet av den. Men om administratören - på grund av begärans komplicerade karaktär eller antalet förfrågningar - inte kommer att kunna tillmötesgå begäran inom en månad, kommer han att möta dem inom de närmaste två månaderna och informera tjänstemottagaren i förväg inom en månad av mottagandet av begäran - om den avsedda förlängningen av tidsfristen och skälen till detta.

5.     Om det visar sig att behandlingen av personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter.

 

5 §

"COOKIES"-FILER

1.     Admin sidaanvänder filer"småkakor".

2.     Installation av filer "småkakorär nödvändigt för korrekt tillhandahållande av tjänster på Butikens webbplats. I filerna "småkakor" innehåller information som är nödvändig för att webbplatsen ska fungera korrekt, samt de ger också möjlighet att utveckla allmän statistik över webbplatsbesök.

3.     Två typer av filer används på webbplatsen:småkakor": "session" och "permanent".

3.1.   "Småkakor"Sessionscookies" är temporära filer som lagras på Kundens slutenhet fram till att man loggar ut (lämnar webbplatsen).

3.2.   "Permanenta" filersmåkakor" lagras i kundens slutenhet under den tid som anges i filparametrarna "småkakor" eller tills de tas bort av tjänstemottagaren.

4.     Administratören använder sina egna cookies för ändamålet för att bättre förstå hur tjänstemottagarna interagerar med innehållet på webbplatsen. Filerna samlar in information om hur Kunden använder webbplatsen, vilken typ av webbplats som Kunden omdirigerades från och antalet besök och tidpunkten för Kundens besök på webbplatsen. Denna information registrerar inte specifika personuppgifter för tjänstemottagaren, utan används för att sammanställa statistik över webbplatsanvändning.

5.     Administratören använder externa cookies till samla in allmän och anonym statisk data via Google Analytics analytiska verktyg (administratör av externa cookies: Google LLC. baserat i USA).

6.     Cookiefiler kan också användas av reklamnätverk, särskilt Googles nätverk, för att visa annonser som är skräddarsydda för det sätt på vilket tjänstemottagaren använder butiken. För detta ändamål kan de behålla information om användarens navigeringsväg eller tidpunkten för vistelsen på en viss sida.

7.     Tjänstemottagaren har rätt att besluta om åtkomst till filer "småkakorTill din dator genom att välja dem i förväg i ditt webbläsarfönster.  Detaljerad information om möjligheter och sätt att hantera filer "småkakor" är tillgängliga i programvarans (webbläsare) inställningar.

 

6 §

YTTERLIGARE TJÄNSTER RELATERADE TILL ANVÄNDARENS AKTIVITET I BUTIKEN

1.     Butiken använder sig av sk. sociala plugins ("plugins") för sociala nätverkssajter. Genom att visa https://ts2.shop/sv/-webbplatsen som innehåller en sådan plug-in kommer kundens webbläsare att upprätta en direkt anslutning till servrarna på Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Google och YouTube.

2.     Innehållet i pluginet överförs av den givna tjänsteleverantören direkt till Tjänstemottagarens webbläsare och integreras med webbplatsen. Tack vare denna integration får tjänsteleverantörer information om att kundens webbläsare har visat sidan https://ts2.shop/sv/, även om tjänstemottagaren inte har en profil hos en given tjänsteleverantör eller inte är inloggad på den för närvarande. Sådan information (tillsammans med IP-adressen för tjänstemottagaren) skickas av webbläsaren direkt till servern för den givna tjänsteleverantören (vissa servrar finns i USA) och lagras där.

3.     Om tjänstemottagaren loggar in på någon av ovanstående sociala nätverkssajter kommer denna tjänsteleverantör att direkt kunna tilldela ett besök på webbplatsen https://ts2.shop/sv/ till tjänstemottagarens profil på en given social nätverkssida.

4.     Om tjänstemottagaren använder ett visst plug-in, t ex genom att klicka på "Gilla"-knappen eller "Dela"-knappen, kommer den relevanta informationen också att skickas direkt till servern hos den givna tjänsteleverantören och lagras där.

5.     Syftet med och omfattningen av datainsamling och deras vidare bearbetning och användning av tjänsteleverantörer, samt möjligheten till kontakt och tjänstemottagarens rättigheter i detta avseende och möjligheten att göra inställningar för att skydda tjänstemottagarens integritet beskrivs i tjänsteleverantörernas integritetspolicy:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=ZZ.

6.     Om tjänstemottagaren inte vill att sociala nätverkssajter ska tilldela data som samlats in vid besök på webbplatsen https://ts2.shop/sv/ direkt till sin profil på en given webbplats, innan du besöker webbplatsen https://ts2.shop/sv/ måste logga ut från denna sida. Tjänstemottagaren kan också helt förhindra laddningen av plugin-program på webbplatsen genom att använda lämpliga tillägg för webbläsaren, t.ex. blockera skript med "NoScript".

7.     Administratören använder remarketingverktyg på sin webbplats, dvs Google Ads, detta innebär användning av Google LLC-cookies för Google Ads-tjänsten. Som en del av mekanismen för att hantera cookieinställningar har Tjänstemottagaren möjlighet att bestämma om Tjänsteleverantören ska kunna använda Google Ads (administratör av externa cookies: Google LLC. baserat i USA) i förhållande till honom.

 

7 §

SLUTBESTÄMMELSER

1.     Administratören använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av behandlade personuppgifter som är lämpliga för de hot och kategorier av data som skyddas, och skyddar i synnerhet data mot obehörig åtkomst, borttagning av obehörig person, behandling i strid med gällande regler och ändring, förlust , skada eller förstörelse.

2.     Administratören tillhandahåller lämpliga tekniska åtgärder för att förhindra att obehöriga personer skaffar och ändrar personuppgifter som skickas elektroniskt.

3.     I frågor som inte täcks av denna integritetspolicy ska bestämmelserna i GDPR och andra relevanta bestämmelser i polsk lag gälla i enlighet med detta.